Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

  • професия „Системен програмист” специалност „Системно програмиране”, дневна форма, 5 години срок на обучение, 1 паралелка, 26 места;
  • професия „Икономист – информатик” специалност „Икономическа информатика”, дневна форма, 5 години срок на обучение, 1 паралелка, 26 места;
  • професия „Техник на електронна техника”, специалност „Микропроцесорна техника”, дневна форма, 5 години срок на обучение,  1 паралелка, 26 места;
  • професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници, дневна форма, 5 години срок на обучение, 1 паралелка, 26 места.